Σύσταση των διαφόρων επιτροπών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 44, 45 και 56 του Περί Δήμων Νόμου 111/85 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα (Συνοπτικός Κατάλογος Επιτροπών -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

1.1 Η σύσταση της Διαχειριστικής Επιτροπής προβλέπεται από το Άρθρο 44 του περί Δήμων Νόμου.

1.2 Ο αριθμός των μελών αυτής της Επιτροπής ορίζεται από το άρθρο 44(Ι) (όχι μικρότερος του ενός τρίτου και όχι μεγαλύτερος του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των Συμβούλων).

1.3 Ο Δήμαρχος προεδρεύει της Επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματος του, της Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος είναι μέλη ex officio.

1.4 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου απαρτίζεται από οκτώ μέλη του Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου.

1.5 Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής αναφέρονται ρητά στο Άρθρο 47 του περί Δήμων Νόμου και έχουν όπως πιο κάτω:

1.5.1 Ετοιμάζει τους προϋπολογισμούς του Δήμου και τους υποβάλλει, κατά τον κατάλληλο χρόνο, στο Συμβούλιο προς έγκριση.

1.5.2 Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς του Δήμου και τους υποβάλλει στο Συμβούλιο προς έγκριση.

1.5.3 Ευθύς ως οι ετήσιοι λογαριασμοί του δήμου ελεγχθούν τελικώς υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας φροντίζει διά την γνωστοποίηση της ετήσιας έκθεσης κατά τέτοιο τρόπο, με τον οποίο το Συμβούλιο κάθε φορά αποφασίσει.

1.5.4 Βοηθά και συμβουλεύει τον Δήμαρχο εις την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του.

1.5.5 Συντονίζει το έργο των διαφόρων Επιτροπών που διορίζονται από το Συμβουλίο.

1.5.6 Εκτελεί οποιαδήποτε περαιτέρω καθήκοντα, όπως αυτά θα ανατεθούν σε αυτή από το Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Χρίστος Πιτταράς – Δήμαρχος – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Κώστας Γεωργίου – Μέλος
 4. Ανδρέας Χριστοφόρου – Μέλος
 5. Νεόφυτος Λοϊζιάς – Μέλος
 6. Σωτήρης Μιχαήλ – Μέλος
 7. Ευαγόρας Γαβριηλίδης – Μέλος
 8. Ανδρέας Ανδρέου – Μέλος

1.1 Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και συμμετέχουν σε αυτή πέντε ακόμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

1.2 Η Επιτροπή επιλαμβάνεται μεταξύ άλλων θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν:

1.2.1 τη συλλογή και αποκομιδή των οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων, καθώς και των άχρηστων ογκωδών αντικειμένων.

1.2.2 την καθαριότητα των δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και άλλων δημόσιων χώρων.

1.2.3 τον καθαρισμό των οικοπέδων και άλλων ιδιωτικών ανοικτών χώρων.

1.2.4 τη συλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων.

1.2.5 τον έλεγχο των σκύλων και άλλων ζώων ή πτηνών.

1.2.6 την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών που είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.

1.2.7 τον έλεγχο της απόρριψης λυμάτων ή άλλων ακάθαρτων υγρών αποβλήτων.

1.2.8 τον έλεγχο υποστατικών υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κέντρα αναψυχής, καφενεία, σχολεία κλπ.) καθώς και τον έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών.

1.2.9 τον έλεγχο του πόσιμου νερού που παρέχεται στους δημότες, όσον αφορά την ποσότητα και καταλληλότητα του.

1.2.10 τον έλεγχο της πλανοδιοπώλησης αγαθών εντός των δημοτικών ορίων.

1.2.11 την εξέταση παραπόνων του κοινού που αφορούν θέματα οχληρίας, καθαριότητας και δημόσιας υγείας.

1.2.12 την εφαρμογή των υποχρεωτικών προτύπων που αφορούν τρόφιμα ή ποτά (χρονικές ενδείξεις, σήμανση, συστατικά κλπ)

1.2.13 τον έλεγχο των τροφίμων και ποτών, όσον αφορά την καταλληλότητα τους για ανθρώπινη κατανάλωση.

1.2.14 την ανακύκλωση υλικών από τα οικιακά απορρίμματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Νεόφυτος Λοϊζιάς  – Πρόεδρος
 2. Κώστας Γεωργίου
 3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
 4. Ανδρέας Χριστοφόρου
 5. Σάββας Παρμάτζιας

1.1 Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή συμμετέχουν τρία ακόμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.2 Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν και μέλη των εκκλησιαστικών ενοριών του Δήμου, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής.

1.3 Η Επιτροπή ασχολείται με θέματα γενικής διαχείρισης των κοιμητηρίων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, καθαριότητάς τους καθώς και ζητημάτων αναβάθμισης και επέκτασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 1. Νεόφυτος Λοϊζιάς – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
 4. Ανδρέας Χριστοφόρου
 5. Ανδρέας Ανδρέου

Η Επιτροπή Εμποροβιομηχανικής ανάπτυξης συστάθηκε για πρώτη φορά το 2007 και ασχολείται με θέματα που αφορούν προσέλκυση και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας στα Λατσιά.

Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδεται στην παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων των μονάδων και γενικότερα στη λειτουργία της Βιοτεχνικής περιοχής και Βιομηχανικής Ζώνης Λατσιών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Ευαγόρας Γαβριηλίδης – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου  –  Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
 4. Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος
 5. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)
 6. Ανδρέας Ανδρέου

1.1 H σύσταση της Επιτροπής αυτής προνοείται από το Άρθρο 56 του περί Δήμων Νόμου 111/85.

1.2 Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον Δήμαρχο και σ΄αυτή μετέχουν ακόμη δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.3 Η Επιτροπή δύναται να εργοδοτεί υπό τα τρέχοντα ημερομίσθια οποιουσδήποτε εργάτες αναγκαίους για την υπηρεσία του Δήμου και την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, για την οποία υπάρχει πρόνοια στο τρέχοντα προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

 1. Χρίστος Πιτταράς – Δήμαρχος – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Νεόφυτος Λοϊζιάς – Μέλος

1.1 Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή συμμετέχουν και άλλα τέσσερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
1.2 Η Επιτροπή ασχολείται με όλα τα θέματα που απορρέουν από τις αδελφοποιήσεις του Δήμου.
1.3 Η Επιτροπή περαιτέρω ασχολείται με τα πιο κάτω θέματα:

–  Ευρωπαϊκά Προγράμματα
–  Αδελφοποιήσεις
–  Μνημόνια Συνεργασίας
–  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Νέες Τεχνολογίες
–  Δημόσιες Σχέσεις
–  Προβολή Δράσεων

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Διεθνών Σχέσεων Αδελφοποιήσεων και Νέων Τεχνολογιών

 1. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
 2. Κωνσταντίνος Μιχαήλ – Μέλος
 3. Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος
 4. Σάββας Παρμάτζιας
 5. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)
 6. Ευαγόρας Γαβριηλίδης

1.1 Η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή μετέχουν άλλα έξι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.2 Σ’ αυτή μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι όλων των οργανωμένων συνόλων του Δήμου ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής.

1.3 Μερικά από τα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

1.3.1 Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής αναβάθμιση των Παιδικών

Κατασκηνώσεων του Δήμου στο χωριό Αγρίδια στην Επαρχία Λεμεσού.

1.3.2 Η υποστήριξη και λειτουργία του προγράμματος «Κοινότητες που Νοιάζονται» με συνεργάτες τον ακαδημαϊκό καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ανδρέα Καπαρδή και άλλους

διακεκριμένους επιστήμονες.

1.3.3 Η διοργάνωση σε ετήσια βάση της εκδρομής των συνταξιούχων δημοτών σε συνεργασία με την ΣΠΕ Λατσιών.

1.3.4 Η οργάνωση και λειτουργία του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λατσιών.

1.3.5 Η ετήσια διοργάνωση της εκδήλωσης της Καθαράς Δευτέρας.

1.3.6 Γενικά ζητήματα Κοινωνικής Μέριμνας των Δημοτών μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 1. Κώστας Γεωργίου – Πρόεδρος
 2. Γιαννάκης Ροτσίδης
 3. Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος
 4. Σάββας Παρμάτζιας
 5. Σωτήρης Μιχαήλ (Λυκούργος)
 6. Ευαγόρας Γαβριηλίδης
 7. Ανδρέας Ανδρέου
 8. Κυπριανός Φιλίππου
 9. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
1.1 Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή συμμετέχουν άλλα  πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
1.2 Σ’ αυτή μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Σωματείων, εκπαιδευτικών μονάδων και γενικά όλων των οργανωμένων συνόλων του Δήμου, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής.
1.3 Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αφορούν μεταξύ άλλων:
1.3.1 Την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και του ευ αγωνισθέσθαι.
1.3.2 Την λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
1.3.3 Με τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης Αθλητικών Βραβεύσεων δημοτών και οργανωμένων συνόλων.
1.3.4 Με τη διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών (δοκίμια – εκθέσεις ιδεών), εκπαιδευτικών εκδρομών κτλ.
1.3.5  Με την διοργάνωση εκδηλώσεων και διαλέξεων που άπτονται ζητημάτων που αφορούν τους νέους, π.χ. χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, επαγγελματικός προσανατολισμός – πληροφορίες σπουδών κ.α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 1. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
 2. Ανδρέας Χριστοφόρου
 3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
 4. Νεόφυτος Λοϊζιάς
 5. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)
 6. Ευαγόρας Γαβριηλίδης

1.1 Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή μετέχουν πέντε ακόμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.2 Η Επιτροπή ασχολείται με τα πιο κάτω θέματα:

1.2.1 τη συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του πρασίνου εντός των δημοτικών ορίων.

1.2.2 τη διοργάνωση τακτικών εκστρατειών δενδροφύτευσης σε χώρους πρασίνου

1.2.3 τη δημιουργία κήπων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής εντός του Δήμου,

1.2.4 την αναβάθμιση και δημιουργία παιδότοπων και παιδικών χαρών με βάση τα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ,

1.2.5 τη δημιουργία χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας,

1.2.6 τη διοργάνωση διαλέξεων για θέματα περιβάλλοντικής αγωγής και ευαισθητοποίησης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Σωτήρης Μιχαήλ (Λυκούργος) – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου –  Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Κώστας Γεωργίου
 4. Ανδρέας Χριστοφόρου
 5. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)
 6. Ανδρέας Ανδρέου
1.1 Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή μετέχουν πέντε ακόμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
1.2 Η Επιτροπή ασχολείται με τα πιο κάτω θέματα:
1.2.1 Με προβλήματα των οικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς.
1.2.2 Με προβλήματα των δρόμων και γενικά των χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός των προσφυγικών οικισμών και των αυτοστεγάσεων.
1.2.3 Γενικά, με πάσης φύσεως προβλήματα που απασχολούν τους πρόσφυγες κατοίκους του Δήμου μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Νεόφυτος Λοϊζιάς – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Κώστας Γεωργίου
 4. Ανδρέας Χριστοφόρου
 5. Σάββας Παρμάτζιας
 6. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)
1.1   Η Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή συμμετέχουν ακόμη πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  Η Επιτροπή ασχολείται κατά βάση με ζητήματα που αφορούν τα μέλη του υπαλληλικού προσωπικού και την εν γένει λειτουργία της Δημοτικής Υπηρεσίας.
1.2   Η Επιτροπή δεν επιλαμβάνεται των θεμάτων πρόσληψης εργατών τα οποία διέπονται δυνάμει του Άρθρου 56 του περί Δήμων Νόμου 111/85.
1.3   Η Επιτροπή γενικά προβαίνει σε εισηγήσεις προς:
1.3.1 Το Δήμαρχο, όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχει ο ίδιος δικαιοδοσία,
1.3.2  Το Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά τα θέματα στα οποία έχει δικαιοδοσία,
1.3.3 Το Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά τα θέματα στα οποία έχει δικαιοδοσία το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου 111/85 και των σχετικών κανονισμών.
1.4  Ειδικότερα, η Επιτροπή ασχολείται:
1.4.1 Με την σύνταξη σχεδίων υπηρεσίας, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις συντεχνίες των υπαλλήλων.
1.4.2 Ενεργεί σαν υποεπιτροπή επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων υπαλλήλων για διορισμό και κάνει σχετικές συστάσεις στο Συμβούλιο.
1.4.3 Μελετά όλες τις περιπτώσεις προαγωγής υπαλλήλων.
1.4.4 Επιλαμβάνεται παραπόνων των μελών του προσωπικού (εργατών και υπαλλήλων), κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων που θα υποβληθούν μέσω του Δημοτικού Γραμματέα προς το Δήμαρχο.
1.4.5 Υποβάλλει εισηγήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τους γενικούς όρους και τις συνθήκες εργασίας.
1.4.6 Προβαίνει σε εισηγήσεις ως προς τις διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες, τις συλλογικές συμβάσεις και άλλα αιτήματα.
1.4.7 Με θέματα πειθαρχικής υφής τα οποία παραπέμπονται σε αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
 2. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
 3. Ανδρέας Χριστοφόρου
 4. Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος
 5. Νεόφυτος Λοϊζιάς
 6. Σωτήρης Μιχαήλ (Λυκούργος)

1.1 Η Πολιτιστική Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σε αυτή συμμετέχουν έξι ακόμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.2 Στις συνεδρίες μπορούν να συμμετέχουν προσωπικότητες καθώς και εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων του Δήμου, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής.

1.3 Η Επιτροπή ασχολείται όλα τα πολιτιστικά θέματα καθώς και την εξέταση θεμάτων τα οποία παραπέμπονται σ’ αυτή από το Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο, ως πιο κάτω:

1.3.1 Την διοργάνωση του καθιερωμένου, ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κύπρου που διεξάγεται στο Δήμο μας.

1.3.2 τη διοργάνωση Εκθέσεων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Βιβλίου κ.α.

1.3.3 τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου π.χ διαγωνισμός καλύτερης έκθεσης για αναβάθμιση της πολιτιστικής κίνησης, εισηγήσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο.

1.3.4 Διοργάνωση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών για τους μικρούς και ενήλικες δημότες μας.

1.3.5 τη διοργάνωση αντικατοχικών συναυλιών, μνημόσυνων για τους πεσόντες, λαμπαδηφοριών, φιλολογικών μνημοσύνων κτλ.

1.3.6 τη διοργάνωση κινηματογραφικών παραστάσεων, στα πλαίσια της Εβδομάδας Κινηματογράφου.

1.3.7 τον εορτασμό Εθνικών Επετείων, με την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955, εκδηλώσεων για την επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και της 1ης Οκτωβρίου, κτλ.

1.3.8 άλλες επετειακές εκδηλώσεις, όπως είναι η Ημέρα του Παιδιού, η Γιορτή των Γραμμάτων, η Ημέρα της Γυναίκας, η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών κτλ.

1.3.9 τη διοργάνωση διαλέξεων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με άλλους εκπαιδευτικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.

1.3.10 τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικών και Πασχαλινών Εκδηλώσεων με στόχο τη συνέχιση και γνωριμία με τα έθιμα και παραδόσεις του τόπου μας.

1.3.11 τη λειτουργία του Εργαστηρίου Τέχνης του Δήμου, το οποίο προσφέρει στους δημότες τάξεις Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού, Αγγειοπλαστικής και Φωτογραφίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Κώστας Γεωργίου – Πρόεδρος
 2. Γιαννάκης Ροτσίδης
 3. Θάλεια Παρπέρη Ξενοφώντος
 4. Νεόφυτος Λοϊζιάς
 5. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)
 6. Ευαγόρας Γαβριηλίδης
 7. Κωνσταντίνος Μιχαήλ

1.1 Η Τεχνική Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής και σ’ αυτή μετέχουν άλλα πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.2 Η Επιτροπή αυτή εξετάζει θέματα τεχνικού περιεχομένου που έχουν σχέση με:

1.2.1 αιτήσεις για άδειες οικοδομής,

1.2.2 αιτήσεις για διαχωρισμούς,

1.2.3 τεχνικά έργα (βελτιωτικά, αντιπλημμυρικά και κατασκευές δρόμων),

1.2.4 απαλλοτριώσεις σε σχέση με τεχνικά έργα,

1.2.5 άλλες κατασκευές τεχνικών έργων,

1.2.6 θέματα που έχουν σχέση με το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας,

1.2.7 την εφαρμογή του Άρθρου 17 του περί Οδών & Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96,

1.2.8 παραπόνα που υποβάλλονται από το κοινό, και

1.2.9 διαβουλεύσεις με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και άλλα κυβερνητικά Τμήματα για έκφραση σχετικών απόψεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ανδρέας Χριστοφόρου – Πρόεδρος
 2. Κυπριανός Φιλίππου – Αντιδήμαρχος – Μέλος
 3. Κωνσταντίνος Μιχαήλ – Μέλος
 4. Νεόφυτος Λοϊζιάς
 5. Σωτήρης Μιχαήλ
 6. Ευαγόρας Γαβριηλίδης
 7. Ανδρέας Ανδρέου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Ανδρέας Ανδρέου – Πρόεδρος
 2. Κωνσταντίνος Μιχαήλ
 3. Ανδρέας Χριστοφόρου
 4. Σωτήρης Μιχαήλ (Λυκούργος)
 5. Μαρία Χρυσοστόμου (Κίτσιου)