Εκτέλεση έργων στη συμβολή της Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου με τις Λεωφ. Δημήτρη Σταύρου και Ιδαλίου

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο Δήμος Λατσιών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

Λεπτομέρειες για την μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.eu ή από το Δημαρχείο Λατσιών, (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Λατσιών (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220 Λατσιά) έναντι απόδειξης παραλαβής ή μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή καταβάλλοντας με τον τρόπο που περιγράφεται, το καθορισμένο τέλος συμμετοχής των πενήντα ευρώ €50 (συμπ.ΦΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο του Δήμου Λατσιών, 22878688.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της θέσης του Τροχονόμου στον Δήμο Λατσιών. Η θέση είναι πρώτου Διορισμού.

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

(Παρέχεται δωρεάν στολή σύμφωνα με τους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €10858, 10950, 11042, 11134, 11226, 11371, 11667, 11963, 12259, 12555, 12851, 13157, 13584.
A5: €11773, 12265, 12757, 13309, 14020, 14731, 15442, 16153, 16864, 17575, 18286, 18997, 19708.
Α7 (II) : €16591, 17420, 18249, 19078, 19907, 20736, 21565, 22394, 23223, 24052, 24881, 25710, 26539.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1
Εφαρμόζει το Νόμο και τους Κανονισμούς σε θέματα τροχαίας.
2.2 Εκτελεί περιπολίες σύμφωνα με σχετικές οδηγίες.
2.3 Καταχωρεί όλες τις καταγγελίες σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.
2.4 Όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με βάση την κείμενη νομοθεσία, εκτελεί καθήκοντα Ειδικού Αστυφύλακα πλην της οπλοφορίας.
2.5 Επιλαμβάνεται προβλημάτων πολιτών με βάση τους Κανονισμούς ή / και οδηγίες και βοηθά στην επίλυσή τους.
2.6 Συνεργάζεται με την Αστυνομία για την επίλυση θεμάτων τροχαίας κυκλοφορίας.
2.7 Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των σταθμομετρητών, επιθεωρεί τούτους καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων και καταγγέλλει τους παραβάτες.
2.8 Διευκολύνει τους πεζούς και ελέγχει τις διαβάσεις πεζών.
2.9 Βοηθά στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με την τροχαία κυκλοφορία.
2.10 Επιδίδει κλήσεις Δικαστηρίου που σχετίζονται με υποθέσεις του Δήμου ή / και άλλων Δήμων.
2.11 Φροντίζει για την εφαρμογή όλων των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και άλλων συναφών οδηγιών αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των παραλιών και των θαλάσσιων αθλημάτων, την τοποθέτηση αντικειμένων επί δημοσίων πεζοδρομίων, δρόμων πλατειών κλπ, την πλανοδιοπώληση καθώς και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου.
2.12 Εκδίδει και εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο εξώδικα πρόστιμα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2.13 Βοηθά στη τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
2.14 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1
Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
3.2 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ευγένεια, ευπρεπής εμφάνιση και αξιοπιστία.
3.4 Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας ‘Δ’ όπως ίσχυε μέχρι 30.4.2004 ή κατηγορίας ‘Β’ όπως αυτή ισχύει από την 1.5.2004, της οποίας η χρήση να μη περιορίζεται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και άδεια οδηγούμοτοσικλέτας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 2. Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους και επί των Κανονισμών Τροχαίας Κίνησης μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
 3. Λόγω της ειδικής φύσης των καθηκόντων της θέσης, οι ώρες υπηρεσίας των τροχονόμων δεν είναι οι συνηθισμένες για τη Δημοτική Υπηρεσία και μπορεί να εργάζονται με ειδικό ωράριο ή να κληθούν σε υπηρεσία οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετράωρου, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 4. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά τη 16.2.1996:
  (α) Θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7.
  (β) θα παίρνουν μια προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλίμακα Α7 η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση
  που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Τροχονόμος 1ης Τάξης (Κλίμακα Α7).
 5. Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 2.
 6. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου 2019, οι εργοδοτουμένοι, με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων μηνών υπηρεσίας στους βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης στην οποία προσλαμβάνονται.

Υπό το φως της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η διαπίστωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 των Δημοτικών Κανονισμών ΚΔΠ 373/2000 (όπως τροποποιείται εκάστοτε) «Κανένας δεδιορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός αν –

 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας
 • συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρονών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές
 • κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός
 • δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα
 • δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα
 • πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση, να προβεί σε διορισμό με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας, προσώπου που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας.»

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στον Δήμο Λατσιών, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λατσιών μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 14:30 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για τη θέση Τροχονόμου Δήμου Λατσιών». Οι Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 11/10/2019.

Για να παραληφθεί η αίτηση θα πρέπει ο υποψήφιος να καταβάλει το ποσό των €50. Όσοι δε αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικώς θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν είτε επιταγή στο όνομα Δήμος Λατσιών ή ταχυδρομική επιταγή για το ποσό των €50 (συμπ.ΦΠΑ). Σε περίπτωση που στην αίτηση δεν περιλαμβάνεται η επιταγή ή η ταχυδρομική επιταγή η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη και θα θεωρηθεί άκυρη. Το ποσό των €50 δεν επιστρέφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες, από το Δημαρχείο Δήμου Λατσιών (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά – Τηλ. 22878688), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.eu .

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Δημοτικού Τροχονόμου θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική εξέταση με ποσοστό βαρύτητας κριτηρίων 50%στην γραπτή εξέταση και 50% στην προφορική εξέταση.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Γενικές Γνώσεις
 • Ειδικό Θέμα

Οι αιτητές θα κληθούν στη γραπτή εξέταση με προσωπική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς επίσης και η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.

‘’Επιτυχών’’ και ‘’Επιτυχών στη γραπτή εξέταση’’ σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50%τουλάχιστον. Η τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε θέματος. Τα τέσσερα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν σε προφορική εξέταση, με αναλογία τέσσερις (4) υποψήφιοι για κάθε κενή θέση και με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον κατάλογο επιτυχόντων.

Ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων ΓΚΠΔ 2016/679.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Ταμία στον Δήμο Λατσιών. Η θέση είναι πρώτου Διορισμού.

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9: €22276, 23351, 24426, 25501, 26576, 27651, 28726, 29801, 30876.
Α11: €29684, 30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091,39292.
Α12: €32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα, οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως
εξής :

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Υπεύθυνος για:
2.1.1 την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Οικονομικής Yπηρεσίας του Δήμου
2.1.2 την προετοιμασία προσχεδίου των προϋπολογισμών και την έγκαιρη υποβολή τους στο Δημοτικό Γραμματέα
2.1.3 την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών, τη φοροθεσία και επιβολή τελών καθώς και την κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων  την έκδοση αποδείξεων και την άμεση και ορθή καταχώρησή τους στα αντίστοιχα βιβλία, καθώς και την πληρωμή όλων των υπό του Δήμου οφειλομένων υποχρεώσεων
2.1.4 την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών του Δήμου
2.1.5 την παρακολούθηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών
2.1.6 τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου
2.1.7 την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων αναφορικά με την οικονομική και λογιστική κατάσταση του Δήμου

2.2 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.3 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.2 Τριετής τουλάχιστον λογιστική / ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του προσόντος που προαπαιτείται για την εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου 2019, οι εργοδοτουμένοι, με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων μηνών υπηρεσίας στους βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης στην οποία προσλαμβάνονται.

Υπό το φως της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.

Η διαπίστωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 των Δημοτικών Κανονισμών ΚΔΠ 373/2000 (όπως τροποποιείται εκάστοτε) «Κανένας δε διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός αν –

 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας
 • συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρονών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές
 • κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός
 • δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα
 • δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση, να προβεί σε διορισμό με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας, προσώπου που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας.»

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στον Δήμο Λατσιών, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λατσιών μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 14:30 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για τη θέση Δημοτικού Ταμία Δήμου Λατσιών». Οι Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 11/10/2019.

Για να παραληφθεί η αίτηση θα πρέπει ο υποψήφιος να καταβάλει το ποσό των €50. Όσοι δε αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικώς θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν είτε επιταγή στο όνομα «Δήμος Λατσιών» ή ταχυδρομική επιταγή για το ποσό των €50 (συμπ. ΦΠΑ). Σε περίπτωση που στην αίτηση δεν περιλαμβάνεται η επιταγή ή η ταχυδρομική επιταγή η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη και θα θεωρηθεί άκυρη. Το ποσό των €50 δεν επιστρέφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες, από το Δημαρχείο Δήμου Λατσιών (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά – Τηλ. 22878688), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.eu.

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Δημοτικού Ταμία θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική εξέταση με ποσοστό βαρύτητας κριτηρίων 50%στην γραπτή εξέταση και 50% στην προφορική εξέταση.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

 • Τεστ διοικητικής ικανότητας
 • Ειδικό Θέμα (στα αντικείμενα του Περί Δήμων Νόμου 111/85 (όπως έχει τροποποιηθεί) και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το Σχέδιο Υπηρεσίας.

Οι αιτητές θα κληθούν στη γραπτή εξέταση με προσωπική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία, και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς επίσης και η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.

‘’Επιτυχών’’ και ‘’Επιτυχών στη γραπτή εξέταση’’ σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον. Η τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε θέματος. Τα τέσσερα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν σε προφορική εξέταση, με αναλογία τέσσερις (4) υποψήφιοι για κάθε κενή θέση και με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον κατάλογο επιτυχόντων.

Ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων ΓΚΠΔ 2016/679.

 

Πρόγραμμα Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λατσιών 2019-2020

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Προληπτικά Μέτρα κατά των Κουνουπιών

 

 

Μήπως εκκολάπτετε τα κουνουπια που σας ενοχλούν;

Έναρξη σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Έναρξη σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2019, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του «Σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων», σκοπός του οποίου είναι η μαζική σήμανση σκύλων και κατ’ επέκταση η διευκόλυνση εντοπισμού των ιδιοκτητών σκύλων που έχουν εγκαταλειφθεί, απωλεσθεί ή κλαπεί.

Το Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων θα διενεργηθεί για τέσσερις συνεχείς μήνες, από 1η Αυγούστου – 30 Νοεμβρίου 2019, και στοχεύει να καλύψει περίπου 20.000 σημάνσεις σκύλων παγκυπρίως.

Το Σχέδιο συνίσταται από δύο μέτρα:

– Το πρώτο μέτρο αφορά όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να σημάνουν τους σκύλους τους. Στο μέτρο αυτό θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι κηδεμόνες σκύλων.

– Το δεύτερο μέτρο αφορά φιλοζωικές οργανώσεις και θα καλύψει τη σήμανση και εγγραφή αδέσποτων σκύλων.

Τη σήμανση των σκύλων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Σκύλων θα διενεργούν δωρεάν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τις μέρες Τρίτη και Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 10 π.μ. – 1 μ.μ. στα ακόλουθα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Σταθμούς:

– Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκωσίας (22805241)
– Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεμεσού (25819512)
– Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Αυδήμου (25814326)
– Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λάρνακας (24821275/24821276)
– Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Σκαρίνου (24322358)
– Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Πάφου (26821261)
– Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς (26815226)
– Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Αμμοχώστου (24824555)

Κατά την επίσκεψη για διενέργεια της σήμανσης, ο ιδιοκτήτης του σκύλου θα πρέπει να προσκομίζει την ταυτότητά του και το επικαιροποιημένο βιβλιάριο υγείας του σκύλου του.

Για σκοπούς διευκόλυνσης των κατοίκων κοινοτήτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο, θα μπορούν να διευθετούνται επί τόπου επισκέψεις Λειτουργών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για σήμανση σκύλων, νοουμένου ότι, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και φιλοζωικές οργανώσεις, θα διασφαλίζεται πως σε κάθε επί τόπου επίσκεψη θα σημανθούν τουλάχιστον 50 σκύλοι. Ο χρόνος και χώρος που θα γίνεται η σήμανση θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση των ενδιαφερομένων με τα αντίστοιχα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Σταθμούς.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν εγκαίρως στους πιο πάνω σταθμούς και γραφεία και να σπεύσουν για σήμανση των σκύλων τους. Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου θα υπάρχει στις ιστοσελίδες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.