ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Δεδομένης της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται για το επόμενο διήμερο, ο Δήμος Λατσιών προτρέπει τους δημότες όπως λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας και της προσωπικής τους περιουσίας. Ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο υψηλής εντάσεως βροχοπτώσεων, διασφαλιστεί ότι, οι σχάρες απορροής όμβριων υδάτων παραμένουν αποφραγμένες από υλικά ή αντικείμενα και αποφεύγεται η στάθμευση επί, ή πλησίον τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος προτρέπει το κοινό όπως παρακολουθεί τα δελτία τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι ανάγκες του επιβάλλουν μετακινήσεις.

Ανακοίνωση για παράνομη Στάθμευση στο Δήμο

Ο Δήμος Λατσιών γίνεται καθημερινά δέκτης πολλών παραπόνων από δημότες και επιχειρηματίες, αναφορικά με επαναλαμβανόμενα αδικήματα τα οποία απαγορεύονται ρητά βάσει του περί Εξώδικού Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου 47(Ι)/97, του περί Δήμων Νόμου 111/85 και των συναφών Δημοτικών Κανονισμών (όπως έχουν τροποποιηθεί).

Προς αυτό τον σκοπό, ο Δήμος καλεί τους χρήστες του οδικού δικτύου όπως συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας και επιδεικνύουν τον προσήκοντα σεβασμό στους συμπολίτες μας. Ιδιαίτερα, απευθύνουμε έκκληση όπως αποφεύγεται η στάθμευση σε πεζοδρόμια και ποδηλατοδρόμους, σε στροφές και επί των κίτρινων γραμμών, η στάθμευση που παρακωλύει την οδική κυκλοφορία και οπωσδήποτε, η παράνομη στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Δεδομένων των κινδύνων που αναφύονται για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ΑμεΑ, καθώς και των εξόδων παλινόρθωσης εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης (τα οποία ο Δήμος μετακυλεί στους δημότες), οι παραβάτες θα διώκονται εξώδικα, ως το έσχατο αλλά αναγκαίο μέτρο εξάλειψης της συνεχιζόμενης κακής πρακτικής.

Προτεραιότητα μας ήταν και παραμένει, η διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης του οδικού δικτύου, της εξυπηρέτησης του κοινού και των καταστηματαρχών. Προτεραιότητα, που θα καταστεί πραγματικότητα, μόνον μέσα από την επίδειξη της δικής σας κατανόησης και της δικής σας συνεργασίας.

                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
19/12/2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2017

Απαγόρευση Στάθμευσης επί της Λεωφ. Φιλίππου Παπακυπριανού και παρόδων

ΔΛΠ 35/2017 Αναθεωρημένο/Τελικό Μητρώο Αποτελεσμάτων για εκπαιδευτές Ανοικτού Σχολείου Λατσιών.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 35/2017.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων βάσει των προνοιών του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, σήμερα Τρίτη 24/10/2017, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), στη τελική του κατάσταση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 13 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:

«13.1 Μετά τη γνωστοποίηση των αναθεωρημένων μητρώων, οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους θεωρεί ότι η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τον αδικεί, έχει το δικαίωμα:

(α) Να ασκήσει προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός της ταχθείσας από το άρθρο 21 του Νόμου 104(Ι)/2010 προθεσμίας, δηλαδή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης.

(β) Να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης.

13.2 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 104(Ι)/2010, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που καθορίζεται στο άρθρο 21(1) του Νόμου 104(Ι)/2010 και η προθεσμία των δύο εργασίμων ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 24(1) του ιδίου Νόμου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.»

 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010 (104(I)/2010).

 

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΛΠ 35/2017 Μητρώο Αποτελεσμάτων για εκπαιδευτές Ανοικτού Σχολείου Λατσιών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού και δεδομένης της ολοκλήρωσης της εξέτασης των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της σχετικής απόφασης του Αρμοδίου Οργάνου κατά τη συνεδρίαση του ημερ. 17/10/2017, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), σήμερα Τετάρτη 18/10/2017.

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή/και λήψης διευκρινήσεων όπως καθορίζεται στον υπό αναφορά Όρο 12, εκπνέει την Παρασκευή 20/10/2017, ενώ οι υπόλοιποι όροι του Διαγωνισμού όπως και η διαδικασία ανάθεσης (Όρος 5, ΜΕΡΟΣ Γ) η οποία έπεται της οριστικοποίησης του Μητρώου, παραμένουν σε ισχύ.