• Έντυπο 1
  Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου
 • Έντυπο 2
  Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
 • Έντυπο 3
  Διορισμός Επιβλέποντα / ων Μηχανικού / ων
 • Έντυπο 4
  Υπεύθυνη Δήλωση για Στατικούς Υπολογισμούς
 • Έντυπο 5
  Έντυπο Αυτοελέγχου – Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης σε Οικόπεδα
 • Έντυπο 6
  Εμβαδομέτρηση Οικοδομής
 • Έντυπο 7
  Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης
 • Έντυπο 8
  Τί πρέπει να υποβληθεί για τις αιτήσεις
 • Έντυπο 10
  Διορισμός Επιβλέποντα/ ων Μηχανικού /ων δυνάμει του άρθρου 4(1Α) του περί ρυθμίσεων οδών και οικοδόμων νόμου
 • Έντυπο 11
  Υποχρέωση του Ιδιοκτήτη

Για να πάρετε τα έντυπα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Πατήστε εδώ.