ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 

 1. Για ποιες «φορολογίες» είναι υπεύθυνο το Τμήμα Φορολογιών;
  Οι Δήμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου 111/85 όπως έχει σήμερα, δεν επιβάλλουν φορολογίες. Οι Δήμοι επιβάλλουν κάθε έτος τέλη, δικαιώματα και άδειες. Το υπό αναφορά Τμήμα είναι υπεύθυνο για τα πιο κάτω:
  Τέλη καθαριότητας
  Άδειες Επαγγέλματος (γνωστές σαν φόρος επαγγέλματος)
  • Άδεια Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού (γνωστές σαν άδειες λειτουργίας)
  • Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας (γνωστά ως κτηματικός φόρος)
 2. Μου έχει αποσταλεί η «φορολογία» και κατά την άποψη μου είναι υπερβολική κτλ, τι μπορώ να κάνω;
  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε γραπτή ένσταση. Η γραπτή σας ένσταση θα πρέπει να συνοδεύτεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία να υποστηρίζουν τη θέση σας. Στην ένσταση να αναγράφεται το τηλέφωνο σας καθώς και τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.) για να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία.
 3. Σε περίπτωση που δεν πληρώσω έγκαιρα τους φόρους μου τι γίνεται;
  Ο Δήμος επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση 10% στα τέλη / δικαιώματα / άδειες που δεν πληρώνονται έγκαιρα. Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής αναγράφεται στο τιμολόγιο χρέωσης που αποστέλλεται ετησίως.

 

Σημείωση: Μη έγκαιρη εξόφληση της οφειλής σας συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα και ταλαιπωρία μη εξαιρουμένης και της λήψης δικαστικών μέτρων εναντίον σας.