ΠΟΛΙΤΙΚΟI ΓΑΜΟI : Νόμος 104(Ι) του 2003
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

(1) Τι χρειάζομαι για να τελέσω πολιτικό γάμο;
(2) Τι στοιχίζει ο γάμος;
(3) Σε πόσο χρόνο μπορεί να τελεσθεί ο γάμος μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
(1)  Για Κύπριους: 
α. Εάν ήταν παντρεμένο το άτομο χρειάζεται απαραιτήτως διαζύγιο από πολιτικό δικαστήριο και να είναι σφραγισμένο ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο.
β. Ένορκος δήλωση στο δικαστήριο (πρωτότυπη).
γ. Βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων (Υπουργείο Εσωτερικών. Απαιτείται πρωτότυπη ένορκος δήλωση πέρα αυτής που απαιτείται από τον Δήμο).
ε. Πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο
Για Αλλοδαπούς:
α. Πιστοποιητικό από τη χώρα του ότι είναι ελεύθερος / διαζευγμένος / χήρος ή από το προξενείο / πρεσβεία της χώρας του στην Κύπρο επισήμως μεταφρασμένο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
β. Ένορκος δήλωση στο δικαστήριο (πρωτότυπη).
γ. Βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων (Υπουργείο Εσωτερικών. Απαιτείται πρωτότυπη ένορκος δήλωση πέρα αυτής που απαιτείται από τον Δήμο).
δ. Εάν υπήρχε προηγούμενος γάμος με Κύπριο τότε χρειάζεται απαραιτήτως το διαζύγιο από πολιτικό δικαστήριο και να είναι σφραγισμένο ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο.
ζ. Διαβατήριο.
(2) και (3) ο κόστος και ο χρόνος για τέλεση γάμου είναι:
α. Με επίσπευση: Κοστίζει €281,92 και ο γάμος μπορεί να τελεσθεί νωρίτερα από 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ως προβλέπεται από την Νομοθεσία και
β. Με ειδοποίηση: Κοστίζει €128,15 και ο γάμος αυτός γίνεται 15 ημέρες μετά την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση.