Η Τεχνική Υπηρεσία έχει σαν κύρια αποστολή της την ανταπόκριση στις αιτήσεις για αδειοδοτήσεις όλων των αναπτύξεων στα δημοτικά όρια Λατσιών, την εποπτεία των κατασκευών διαχωρισμού οικοπέδων, οδικού δικτύου και των έργων που προσφοροδοτεί ο Δήμος. Παράλληλα λειτουργεί σαν τεχνικός σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου στο προγραμματισμό και υλοποίηση τεχνικών και πολεοδομικών έργων. Η αποστολή αυτή προκύπτει από την ευθύνη του Δήμου, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας να λειτουργεί σαν Αρμόδια Αρχή στα δημοτικά του όρια.

Γενικά με την συλλογική εργασία σε συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών προσδοκούμε στη συνεχή αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και κύρια τη ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών άνετης διαβίωσης και εργασίας στην περιοχή του Δήμου Λατσιών. Σ΄ αυτή τη κατεύθυνση, η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO9001:2008 αποτελεί συνειδητή δέσμευση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη στη συνολική ή μερική διεκπεραίωση ενός μεγάλου εύρους εργασιών.

Συνοπτικά παρατίθενται οι ακόλουθες εργασίες ευθύνης Τεχνικής Υπηρεσίας:
 • Οργάνωση και τήρηση αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας.
 • Μηχανογράφηση Τεχνικής Υπηρεσίας.
 • Εξέταση αιτήσεων και έκδοση αδειών οικοδομής, διαχωρισμών οικοπέδων και οικοδομών.
 • Έκφραση απόψεων προς την Πολεοδομική Αρχή σε ότι αφορά την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών και έκδοση Πολεοδομικών Αδειών κατ΄ εξαίρεση.
 • Ετοιμασία εμπεριστατωμένων εισηγήσεων προς το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων στις αιτήσεις για έκδοση άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.
 • Ετοιμασία εκθέσεων προς την Επίτροπο Διοικήσεως.
 • Χειρισμός αιτήσεων σε φακέλους Κτηματολογίου.
 • Κυκλοφοριακά θέματα – σήμανση δρόμων.
 • Πιστοποιητικά καταλληλότητας δημόσιων οικοδομών με βάση το άρθρο 112 του Περί Δήμων Νόμου.
 • Σύγκλιση και λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Βελτίωση οδών μέσα από την εφαρμογή τους άρθρου 17 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.
 • Εκσυγχρονισμός Οδικού Χάρτη σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου.
 • Εξέταση παραπόνων.
 • Ετοιμασία Πολεοδομικών Μελετών (εισηγήσεις σε θέματα Τοπικού Σχεδίου) στα πλαίσια αποφάσεων και του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Ηλεκτροφωτισμός δρόμων κλπ.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κατασκευών (δρόμοι, οχετοί ομβρίων υδάτων κλπ.) με αντίστοιχο συνεργείο εργατών.
 • Αντιπροσώπευση στην Εθνική Τεχνική Επιτροπή Ασφάλειας Μαθητών.
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.
 • Αντιπροσώπευση του Δήμου στην Τεχνική Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • Φίλιππος Λευκάτης: – Δημοτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας τηλ.: 22878688
  e-mail: [email protected]
 • Γλαύκος Χριστοδουλίδης – Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών
  τηλ.: 22878688
  e-mail: [email protected]

Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας

 • Ελένη Ευαγγέλου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
  τηλ.: 22878643
  e-mail: [email protected]

Τομέας Κατασκευών

 • Χρήστος Κατσαρός – Τεχνικός
  τηλ.: 22878667
  e-mail: [email protected]

Τομέας Αδειών Ανάπτυξης

 • Ευφροσύνη Νικολαϊδου – Τεχνικός
  τηλ.: 22878663
  e-mail: [email protected]
 • Παύλος Παρπούνας – Τεχνικός
  τηλ.: 22878662
  e-mail: [email protected]
 • Ειρήνη Πέτρου – Τεχνικός
  τηλ.: 22878673
  e-mail: [email protected]
 • Νίκη Πλυτά – Τεχνικός
  τηλ.: 22878749
  e-mail: [email protected]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ώρες κοινού:

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 π.μ. – 02.00 μ.μ.

Υποβολή παραπόνων γίνεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη στο τηλ. 77777733 και e-mail: [email protected]