Ο κυριότερος στόχος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας είναι η διασφάλιση και η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής υγιεινής στη δημοτική περιοχή. Η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση του κοινού στην εφαρμογή ορθής υγιεινής πρακτικής και ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς είναι βασική προϋπόθεση στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου.
Το τμήμα δημόσιας υγείας και καθαριότητας μεταξύ άλλων έχει εκ του νόμου εξουσία ή αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται των ακόλουθων θεμάτων:
 • Συμμετοχή στον έλεγχο τροφίμων και ποτών και στον έλεγχο των υποστατικών όπου αυτά παρασκευάζονται ή πωλούνται.
 • Έλεγχος της ποιότητας και καταλληλότητας του πόσιμου νερού.
 • Εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης.
 • Έλεγχος των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας για την υγειονομική τους κατάσταση. Είναι αρμόδιο και για την έκδοση άδειας λειτουργίας αυτών.
 • Έλεγχο των πλανοδιοπωλών και έκδοση αδειών πλανοδιοπώλησης.
 • Συλλογή και απομάκρυνση σκυβάλων και άλλων απορριμμάτων.
 • Την διερεύνηση και επίλυση παραπόνων σχετικά με οχληριές.
 • Τον οδοκαθαρισμό και την καθαριότητα δημόσιων ή ιδιωτικών ανοικτών χώρων.
 • Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών ιατρικής σημασίας.
 • Εφαρμογή των διατάξεων του Περί Δήμων Νόμου για τη διάθεση εγκαταλειμμένων οχημάτων και αντικειμένων.
 • Τον έλεγχο της εκτροφής ή διατήρησης ζώων και πτηνών .
 • Έλεγχος και έκδοση αδειών κατοχής σκύλου και εφαρμογή άλλων διατάξεων του Περί Σκύλων Νόμου.
 • Διαφώτιση / ενημέρωση του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας.
 • Την ετοιμασία όρων για προσφορές σχετικές με τα πιο πάνω θέματα και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους.

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον δήμο μας, επιβάλλεται  και η συνεργασία των δημοτών. Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου καθαριότητας στον δήμο μας είναι ένα θέμα που αφορά όλους. Οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας χωριστά, για να διατηρούμε τον δήμο μας καθαρό και για να δώσουμε την καλή εικόνα που όλοι επιθυμούμε. Μπορούμε να συμβάλουμε προς την κατεύθυνση αυτή με την τήρηση των κανονισμών, των εκάστοτε οδηγιών και προγραμμάτων που δίνονται. Είναι εμφανές ότι με μερικές απλές κινήσεις μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι ουσιαστικά στην καθαριότητα του δήμου και να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Αντώνης Γαβριήλ:  Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής
Τηλ: 22878688, email: [email protected]
Σπύρος Μακρυγιάννης: Υγειονομικός Λειτουργός
Τηλ: 22878689, email: [email protected]g.cy
Θέλμα Καζαντζή : Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ: 22878675, email:  [email protected]
Υποβολή παραπόνων γίνεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη στο τηλ. 77777733 και e-mail: [email protected]