Οι Δήμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου 111/85 όπως έχει σήμερα, επιβάλλουν κάθε έτος τέλη/ φόρους/ δικαιώματα.

Το υπό αναφορά Τμήμα είναι υπεύθυνο για τα πιο κάτω:

  • Τέλη καθαριότητας
  • Άδειες Επαγγέλματος (γνωςτές σαν φόρος επαγγέλματος)
  • Άδεια Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού (γνωστές σαν άδειες
    λειτουργίας)
  • Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας (γνωστά ως κτηματικός φόρος)
Επίσης διαχειρίζεται ενστάσεις για φόρους/ τέλη / δικαιώματα που έχουν επιβληθεί, με την ετοιμασία των σχετικών απαντήσεων ενημερώνοντας τους δημότες για το αποτέλεσμα της ένστασης τους αφού οι ενστάσεις μελετηθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων και εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ένα άλλο θέμα το οποίο χειρίζεται το Τμήμα είναι η διαχείριση των καθυστερημένων φορολογιών, λαμβάνοντας τέτοια μέτρα ώστε να εισπραχθούν οι καθυστερημένες οφειλές προς τον Δήμο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μαρίνα Ευαγόρου – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ. 22878781, email: [email protected]