“Η Ώρα της Γης, Σάββατο 25/03/2017, 8:30-9:30μ.μ.”