ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Ταμία στον Δήμο Λατσιών. Η θέση είναι πρώτου Διορισμού.

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9: €22276, 23351, 24426, 25501, 26576, 27651, 28726, 29801, 30876.
Α11: €29684, 30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091,39292.
Α12: €32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα, οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως
εξής :

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Υπεύθυνος για:
2.1.1 την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Οικονομικής Yπηρεσίας του Δήμου
2.1.2 την προετοιμασία προσχεδίου των προϋπολογισμών και την έγκαιρη υποβολή τους στο Δημοτικό Γραμματέα
2.1.3 την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών, τη φοροθεσία και επιβολή τελών καθώς και την κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων  την έκδοση αποδείξεων και την άμεση και ορθή καταχώρησή τους στα αντίστοιχα βιβλία, καθώς και την πληρωμή όλων των υπό του Δήμου οφειλομένων υποχρεώσεων
2.1.4 την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών του Δήμου
2.1.5 την παρακολούθηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών
2.1.6 τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου
2.1.7 την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων αναφορικά με την οικονομική και λογιστική κατάσταση του Δήμου

2.2 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.3 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.2 Τριετής τουλάχιστον λογιστική / ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του προσόντος που προαπαιτείται για την εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου 2019, οι εργοδοτουμένοι, με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων μηνών υπηρεσίας στους βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης στην οποία προσλαμβάνονται.

Υπό το φως της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.

Η διαπίστωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 των Δημοτικών Κανονισμών ΚΔΠ 373/2000 (όπως τροποποιείται εκάστοτε) «Κανένας δε διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός αν –

  • είναι πολίτης της Δημοκρατίας
  • συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρονών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές
  • κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός
  • δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα
  • δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση, να προβεί σε διορισμό με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας, προσώπου που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας.»

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στον Δήμο Λατσιών, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λατσιών μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 14:30 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για τη θέση Δημοτικού Ταμία Δήμου Λατσιών». Οι Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 11/10/2019.

Για να παραληφθεί η αίτηση θα πρέπει ο υποψήφιος να καταβάλει το ποσό των €50. Όσοι δε αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικώς θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν είτε επιταγή στο όνομα «Δήμος Λατσιών» ή ταχυδρομική επιταγή για το ποσό των €50 (συμπ. ΦΠΑ). Σε περίπτωση που στην αίτηση δεν περιλαμβάνεται η επιταγή ή η ταχυδρομική επιταγή η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη και θα θεωρηθεί άκυρη. Το ποσό των €50 δεν επιστρέφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες, από το Δημαρχείο Δήμου Λατσιών (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά – Τηλ. 22878688), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών www.latsia.eu.

Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Δημοτικού Ταμία θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική εξέταση με ποσοστό βαρύτητας κριτηρίων 50%στην γραπτή εξέταση και 50% στην προφορική εξέταση.

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

  • Τεστ διοικητικής ικανότητας
  • Ειδικό Θέμα (στα αντικείμενα του Περί Δήμων Νόμου 111/85 (όπως έχει τροποποιηθεί) και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το Σχέδιο Υπηρεσίας.

Οι αιτητές θα κληθούν στη γραπτή εξέταση με προσωπική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία, και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς επίσης και η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.

‘’Επιτυχών’’ και ‘’Επιτυχών στη γραπτή εξέταση’’ σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον. Η τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε θέματος. Τα τέσσερα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν σε προφορική εξέταση, με αναλογία τέσσερις (4) υποψήφιοι για κάθε κενή θέση και με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον κατάλογο επιτυχόντων.

Ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων ΓΚΠΔ 2016/679.