Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης για την πλήρωση θέσης Δημοτικού Ταμία

Ο Δήμος Λατσιών, γνωστοποιεί τον κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 13/01/2022 για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοτικού Ταμία, όπως προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 5381, ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2021 και αριθμό προκήρυξης 898.

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με την Δημοσίευση, σε προσωπική εξέταση θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τετραπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν από το Σχέδιο Υπηρεσίας τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.