ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Δήμος Λατσιών έχει αποφασίσει να λειτουργήσει Λαϊκή Αγορά σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, Νόμος 96(Ι)/2013 τον ερχόμενο Οκτώβριο 2022, στον υπαίθριο χώρο νότια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου παρά την οδό Ευβοίας στα Λατσιά.

Η Λαϊκή Αγορά θα διοργανώνεται κάθε Πέμπτη από τις 5:00 πμ. μέχρι τις 3:00μμ. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς έχει καθοριστεί η 20η Οκτωβρίου 2022.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που επιθυμούν να ενοικιάσουν χώρο χρήσης, ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον δήμο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022. Αιτήσεις μπορεί να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του δήμου ή τα γραφεία του δήμου Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220 στα Λατσία. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22878675, 22878688.

Αυτή θα εξεταστεί και αφού εγκριθεί θα δοθεί «Άδεια Χρήσης Χώρου» και θα δικαιούνται οι παραγωγοί να πωλούν τα προϊόντα που οι ίδιοι παράγουν. Μαζί με την αίτηση κάθε παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει τις αναγκαίες βεβαιώσεις, ότι έχουν την κατάλληλη έγκριση από τα αρμόδια κρατικά τμήματα ανάλογα με τα προϊόντα που παράγουν και θα πωλούν, όπως Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αλιείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Επίσης ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει την εγγραφή του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παραγωγοί που έχουν εξασφαλίσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις έχουν το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος πώλησης των προϊόντων τους σε άλλο παραγωγό, εφόσον τούτο γίνει γραπτώς και εγκριθεί από τον δήμο. Αυτός θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις, εγγραφή στο ΤΚΑ και να κατέχει άδεια χρήσης χώρου για πώληση των δικών του προϊόντων.

Θα δοθούν άδειες για 19 χώρους χρήσης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η οποία θα είναι σωστά συμπληρωμένη και αφού συνοδεύεται με όλα τα εγγραφα που απαιτούνται. Τα τέλη για κάθε χώρο χρήσης διαστάσεων 3×3μ. έχουν καθοριστεί στα €10,00 και κάθε παραγωγός έχει δικαίωμα να αιτηθεί μέχρι δύο χώρους χρήσης.

27 Σεπτεμβρίου 2022                                                      ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ