Ανακοίνωση Τμήματος Γεωργίας για υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Ανομβρία

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
9 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Ανομβρία σε Σιτάρι και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά (με εξαίρεση το Κριθάρι και το Τριτικάλε) και Ψυχανθή για χλωρή λίπανση περιόδου 2021-2022 στους Δήμους  Λατσιών , Στροβόλου και Τσερίου. 

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 9 Ιουνίου 2022 δέχεται αιτήσεις Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από Ανομβρία. Τα ειδικά έντυπα Δήλωσης Ζημιάς για το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο βρίσκονται στα γραφεία του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λευκωσίας/Κερύνειας, του Περιφεριακού Γεωργικού Γραφείου Ευρύχου και στην Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας.

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο Δήλωσης Ζημιάς το αργότερο μέχρι τις 23 ιουνίου 2022 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας/Κερύνειας στο Περιφεριακό Γεωργικό Γραφείο Ευρύχου (Τετάρτη και Παρασκευή 09:00-13:00) και στην Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας (09:00-13:30).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω Αντιπροσώπου.

Θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή δήλωση ζημιάς ανάλογα με το Δήμο καλλιέργειας και τη χρήση (σπόρος ή σανός) και να χρησιμοποιηθούν τα  διαφορετικά έντυπα δήλωσης ζημιάς. Στο έντυπο  πρέπει να κυκλωθούν οι αύξοντες αριθμοί των τεμαχίων με τα είδη που έχουν πληγεί, που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως ζημιωθείσες και αντιστοιχούν με τους αύξοντες αριθμούς στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2022.

Το σχετικό έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2022 στο όνομα του αιτητή.

Εφιστάται η προσοχή στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έντυπα της δήλωσης ζημιάς. 

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (103 Ι /2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου η συγκομιδή θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να αφεθούν αντιπροσωπευτικοί μάρτυρες, σε συνεννόηση με τους Λειτουργούς του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας/Κερύνειας στα τηλέφωνα 22819704, 22819885, 22819787.

Νοείται ότι σύμφωνα με τον Νόμο 103 (Ι)/2019, δικαίωμα ενίσχυσης έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει καταβάλει με προπληρωμή την ετήσια εισφορά του, πριν την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς.

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ