Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του Δήμου, καθώς και για τη διασφάλιση, διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Το Τμήμα περιλαμβάνει το Λογιστήριο, το Γραφείο Εισπράξεων και Φορολογιών και τη Δημοτική Αποθήκη.

Συνοπτικά παρατίθενται οι ακόλουθες εργασίες ευθύνης:

 • Οικονομική διαχείριση του Δήμου
 • Διενέργεια πληρωμών
 • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Δήμου
 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 • Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου
 • Έλεγχος της χρήσης των κονδυλιών του προϋπολογισμού και ετοιμασία καταστάσεων της υλοποίησης του
 • Έλεγχος Ταμειακής Ροής
 • Ετοιμασία Μητρώων Φορολογιών
 • Είσπραξη διαφόρων φορολογιών / τελών και αδειών
 • Ετοιμασία μισθολογίου του προσωπικού
 • Ετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α.
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Εξόφλησης Οφειλών για Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Κατάθεση αγωγών καθυστερημένων φορολογιών / τελών και αδειών
 • Παραλαβή και διερεύνηση ενστάσεων οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών προς τον Δήμο

Στην Οικονομική Υπηρεσία υπάγεται και η Αποθήκη του Δήμου η οποία βρίσκεται στην οδό Τριπόλεως 22, 2235 Λατσιά

Κύριος σκοπός της λειτουργίας της Δημοτικής Αποθήκης είναι η φύλαξη των εργαλείων, μηχανημάτων, στόλου οχημάτων καθώς και άλλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού του Δήμου, τα οποία τυγχάνουν χρήσης από το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών. Επίσης από τη Δημοτική Αποθήκη παραδίδονται υλικά και άλλα αναλώσιμα για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προσωπικού, ενώ τηρούνται οι προσήκουσες μηχανογραφημένες καταστάσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο των αποθεμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 • MΑΡΙΑ ΛΙΑΣΙΔΟΥ – Λογιστικός Λειτουργός 1ης Τάξης Τ: 22878803
  Ε: m.liasidou@latsia.org.cy
 • ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – Λογιστικός Λειτουργός 1ης Τάξης Τ: 22878843
  Ε: th.matheou@latsia.org.cy
 • ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Εισπράκτορας) Τ: 22878856
  Ε: p.petrou@latsia.org.cy
 • KYΠΡΟΣ ΑΣΠΡΗΣ – Βοηθός Γραφείου Τ: 22878867Ε:
  k.aspris@latsia.org.cy

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ / ΤΕΛΗ / ΑΔΕΙΕΣ

 • ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΟΡΟΥ – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Τ: 22878781
  Ε: m.evagorou@latsia.org.cy
 • ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Βοηθός Γραφείου Τ: 22878780
  Ε: c.kyriakou@latsia.org.cy

ΑΠΟΘΗΚΗ

 • ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ – Ανώτερος Αποθηκάριος Τ: 22489232
  Ε: sofronis.a@latsia.org.cy

Ώρες εξυπηρέτησης του κοινού
Δευτέρα – Παρασκευή:  8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.