ΔΛΠ 16/2020: Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία στο Ανοικτό Σχολείο Λατσιών

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 16/2020.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού και δεδομένης της ολοκλήρωσης της εξέτασης των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), σήμερα Τετάρτη 21/10/2020.

Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή/και λήψης διευκρινήσεων όπως καθορίζεται στον υπό αναφορά Όρο 12, εκπνέει την Παρασκευή 23/10/2020, ενώ οι υπόλοιποι όροι του Διαγωνισμού όπως και η διαδικασία ανάθεσης (Όρος 5, ΜΕΡΟΣ Γ) η οποία έπεται της οριστικοποίησης του Μητρώου, παραμένουν σε ισχύ.