ΔΛΠ 35/2017 Αναθεωρημένο/Τελικό Μητρώο Αποτελεσμάτων για εκπαιδευτές Ανοικτού Σχολείου Λατσιών.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΛΠ 35/2017.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων βάσει των προνοιών του Όρου 12 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, σήμερα Τρίτη 24/10/2017, το  Μητρώο/Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών (www.latsia.eu), στη τελική του κατάσταση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 13 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:

«13.1 Μετά τη γνωστοποίηση των αναθεωρημένων μητρώων, οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους θεωρεί ότι η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής τον αδικεί, έχει το δικαίωμα:

(α) Να ασκήσει προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός της ταχθείσας από το άρθρο 21 του Νόμου 104(Ι)/2010 προθεσμίας, δηλαδή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης.

(β) Να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης.

13.2 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 104(Ι)/2010, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που καθορίζεται στο άρθρο 21(1) του Νόμου 104(Ι)/2010 και η προθεσμία των δύο εργασίμων ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 24(1) του ιδίου Νόμου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.»

 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010 (104(I)/2010).

 

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.