Ενημερωτικό Δελτίο για Αντικατάσταση Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου

Οι περί Ηλεκτρισμού Νόμος (Κεφ. 170) και Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2022

Αντικατάσταση Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου που χρησιμοποιούνται ως
κεντρικές προστατευτικές συσκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποστατικών

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η.Μ.Υ.), ως η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των προνοιών της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, , ενημερώνει τούς ιδιοκτήτες και χρήστες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποστατικών τα οποία έχουν ως κεντρική προστατευτική συσκευή στην αφετηρία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υποστατικού αυτόματο βολτομετρικού τύπου (Voltage Operated Earth Leakage Circuit Breaker) ότι οι συσκευές αυτές είναι πολύ παλαιού τύπου και δεν θεωρούνται σήμερα ως οι συσκευές που παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας και προστασία των από πυρκαγιές που προκαλούνται λόγω βλάβης προς τη γη.

Όσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υποστατικών έχουν εγκατεστημένες στην αφετηρία τους ως κεντρικές προστατευτικές συσκευές τα αυτόματα βολτομετρικού τύπου,  δεν παρέχουν ισάξιο με αμπερομετρικού τύπου συσκευή βαθμό ασφάλειας στους χρήστες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ούτε στις περιουσίες τους. Για μείωση του αυξημένου βαθμού επικινδυνότητας, σε σχέση με ηλεκτροπληξία των χρηστών και για προστασία των περιουσιών τους από πυρκαγιά στις υπό αναφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και συμμόρφωση τους με τις υφιστάμενες νομοθετικές πρόνοιες, το Τμήμα Η.Μ.Υ., θεωρεί επιβεβλημένο να  προτρέψει  όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες ή/και χρήστες που έχουν εγκατεστημένες στα υποστατικά τους τις υπό αναφορά κεντρικές προστατευτικές συσκευές, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση τους, με άλλες αμπερομετρικού τύπου. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις κτιρίων στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένα στο δωμάτιο μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας πέραν του ενός τέτοιου αυτομάτου, π.χ. πολυκατοικίες, η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται συνολικά.

Το Τμήμα Η.Μ.Υ., με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους για αντικατάσταση των υπό αναφορά αυτομάτων προς όφελος των επηρεαζόμενων πολιτών, συμφώνησε με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) όπως αυτή παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και διευκολύνσεις,  χωρίς να επιβάλλει οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης οποιεσδήποτε υπηρεσίες θα απαιτηθεί να προσφερθούν από το Τμήμα Η.Μ.Υ. για το σκοπό αυτό θα είναι και αυτές χωρίς χρέωση. Τονίζεται όμως ότι, η δωρεάν συνεισφορά, τόσο της Α.Η.Κ. όσο και του Τμήματος Η.Μ.Υ. θα ισχύει για όσους αντικαταστήσουν τα βολτομετρικού τύπου αυτόματα τους εντός 18 μηνών από την ημερομηνία αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι για την αντικατάσταση των υπό αναφορά αυτομάτων το Τμήμα Η.Μ.Υ. σε συνεργασία και συνεννόηση με την ΑΗΚ έχει καθορίσει συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθούν οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι για Εργοληψία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Παρατίθενται πιο κάτω ενδεικτικές φωτογραφίες για διευκόλυνση και εύκολη αναγνώριση των βολτομετρικού τύπου αυτομάτων.