Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης για τη θέση Δημ. Τροχονόμου ημερ. 5/11/2022

Ο Δήμος Λατσιών, γνωστοποιεί τον κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 5/11/2022 για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοτικού Τροχονόμου, όπως προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 5459, ημερομηνία 2/9/2022 και αριθμό προκήρυξης 919.

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 50% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με την Δημοσίευση, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τετραπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν από το Σχέδιο Υπηρεσίας τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Επιτυχών θεωρείται ο υποφήφιος που έχει πετύχει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 50% τουλάχιστο