«Πρόγραμμα «κτιΖΩ» του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Πολυκατοικίες στους Κυβερνητικούς Οικισμούς»