ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

I. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της Μουσικής.

II. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

III. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πείρα στη διεύθυνση χορωδίας και καριέρα. Σημείωση: Άτομα που εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία ή δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για ιδιωτική απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 65 (2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων ή το άρθρο 54 (2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων αντίστοιχα.

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΕΣΤΡΟΥ

Ο Μαέστρος θα έχει ευθύνη:

– Να διδάσκει, να καθοδηγεί και να χρησιμοποιεί σύγχρονες και ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας, έτσι ώστε όλοι οι χορωδοί να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.

– Να υποβάλλει έγκαιρα για έγκριση εισηγήσεις και προϋπολογισμό εξόδων αναφορικά με το πρόγραμμα των συναυλιών και πιθανή συμμετοχή στις συναυλίες φιλοξενούμενων μαέστρων, σολίστ και άλλων έκτακτων συντελεστών ή συνεργατών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη σύσταση του Δήμου για περιορισμό στο ελάχιστο, μετακλήσεων έκτακτων συντελεστών.

– Να παρακολουθεί τις απουσίες των χορωδών του, να βοηθά στη συμμόρφωση των χορωδών, καθώς και στη διατήρηση του επιθυμητού κλίματος μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί η Χορωδία. Να αναφέρει στο Δήμο δια της Πολιτιστικής Υπηρεσίας, τυχόν περιπτώσεις όπου μέλη της Χορωδίας δεν τηρούν  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ή δεν συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του.

– Να προετοιμάζει και να παρουσιάζει τη Χορωδία σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Δήμου και να παραδίδει πλήρη κατάλογο των έργων που θα παρουσιάζονται καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν έκτακτες ανάγκες των συναυλιών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνεργασία με φιλοξενούμενους μαέστρους ή σολίστ, να φροντίζει να υπάρχει ευρεία εκπροσώπηση και να συνεργάζεται με τους πιο κατάλληλους κατά περίπτωση.

– Να προσφέρει συνοδεία οργάνου (πιάνο) στους χορωδούς του κατά τις πρόβες. Στις εκδηλώσεις και εάν και όπου χρειάζεται (συναυλίες, τελικές πρόβες), να υπάρχει επιπλέον πιανίστας.

– Να αναπληρώνει τις δοκιμές / πρόβες που χάνει όταν απουσιάζει δικαιολογημένα.

– Να έχει καλή συμπεριφορά και καλές σχέσεις με τους χορωδούς, τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου Λατσιών και την Πρόεδρο και τα Μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου.

– Να υποβάλλει κάθε Ιούνιο έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το επίπεδο και την πρόοδο της χορωδίας ως συνόλου και εισηγήσεις για βελτίωση της χορωδίας.

– Να δίδει την καλύτερη δυνατή εικόνα της Χορωδίας του Δήμου Λατσιών προς τα έξω.

Σημειώσεις: Κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης αρμόδιος λειτουργός του Δήμου θα εποπτεύει την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία σε οποιονδήποτε στάδιο υλοποίησης της σύμβασης κρίνει ότι δεν υλοποιούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις του Μαέστρου. Ο Μαέστρος θα πρέπει να εγγραφεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενος, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που θα εξασκεί και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ευρωπαίος πολίτης ή μέλη οικογένειας ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής /δελτίο διαμονής από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο πριν την έναρξη υλοποίησης της Σύμβασης.

4. ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών από τον μαέστρο προς τον Δήμο Λατσιών σε καμία περίπτωση αποτελεί ή δημιουργεί σύμβαση ή σχέση εργοδότησης μεταξύ του Δήμου και του μαέστρου ούτε με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργεί άμεσα και/ή έμμεσα σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου. Η διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός ετών. Η συμφωνία συνεργασίας μπορεί να τύχει ανανέωσης, εφόσον και τα δύο μέρη συναινούν, για επιπλέον δύο έτη. Νοείται ότι, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν, ο Δήμος Λατσιών διατηρεί το δικαίωμά να διαφοροποιήσει τη διάρκεια του συμβολαίου χωρίς αυτό να ξεπερνά τα τρία έτη. Ο Μαέστρος θα έχει το δικαίωμα εκ νέου υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μελλοντική πρόσκληση.

Σημείωση: Για το πρώτο έτος της σύμβασης, αυτή θα έχει διάρκεια 9 μηνών από 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι την 31η Ιουνίου 2023. Ο Δήμος θα παρέχει για τις πρόβες της χορωδίας κλιματιζόμενο χώρο με καθίσματα ο οποίος θα διαθέτει πιάνο.

5. ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΕΣΤΡΟΥ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του μαέστρου θα αγοράζονται με το ποσό των €400 μηνιαίως. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα παντός είδος έξοδα και δαπάνες σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης που του ανατίθεται (π.χ. οδοιπορικά), καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Ο αριθμός των προβών θα κυμαίνεται το λιγότερο σε 4 τον μήνα. Κάθε δοκιμή θα συμπληρώνεται στο Φύλλο Παρουσίας το οποίο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο κάθε μήνα και θα υποβάλλεται στο Δήμο (Π.Υ.) μαζί με τιμολόγιο για έλεγχο. Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγω εκδηλώσεων του Δήμου, αν υπάρξει ανάγκη θα γίνονται πρόσθετες δοκιμές κατά την κρίση του μαέστρου χωρίς επιπλέον αμοιβή. Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, δεν θα γίνονται πρόβες, επομένως θα διακόπτεται η αμοιβή για τους δύο μήνες.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος να κατατεθεί στο κουτί προσφορών στο Δημαρχείο Λατσιών, το αργότερο μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Χορωδίας Ενηλίκων Δήμου Λατσιών».

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει το Βιογραφικό Σημείωμα και τα αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.

7. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για να γίνει αποδεκτή πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Λατσιών θα ενημερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο επιτυχών ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετικό συμφωνητικό έγγραφο και είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της συμφωνίας, τότε αυτός χάνει το δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή. Σε τέτοια περίπτωση, ο Δήμος Λατσιών έχει το δικαίωμα να εξετάσει θέμα ανάθεσης της σύμβασης στον πρώτο επιλαχόντα. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο κριθεί αναγκαίο.

Από τον Δήμο Λατσιών 2022